دانلود DSO نرم افزار


نرم افزار اسیلوسکوپ، راننده و دستی


▪ Software & Driver V2.102 (2020/10/12)
▪ Net framework 4.0
▪ User Manual (English)
▪ User Manual (Chinese)
▪ Driver
▪ API V1.20 (C Language Library)
▪ Example for LabVIEW


Previous versions


▪ Software & Driver V2.101 (2020/07/17)
▪ Software & Driver V2.98 (2020/05/21)
▪ Software & Driver V2.96 (2020/04/17)
▪ Software & Driver V2.94 (2019/11/27)
▪ Software & Driver V2.92 (2019/09/21)
▪ Software & Driver V2.90 (2019/05/31)
▪ Software & Driver V2.88 (2019/05/14)
▪ Software & Driver V2.86 (2019/04/01)
▪ Software & Driver V2.84 (2019/02/22)
▪ Software & Driver V2.82 (2019/01/19)
▪ Software & Driver V2.80 (2018/11/16)
▪ Software & Driver V2.78 (2018/11/02)
▪ Software & Driver V2.76 (2018/03/15)
▪ Software & Driver V2.74 (2018/02/08)
▪ Software & Driver V2.72 (2017/06/05)
▪ Software & Driver V2.68 (2016/12/05)
▪ Software & Driver V2.66 (2016/11/25)
▪ Software & Driver V2.64 (2016/09/21)