تولید - محصول


  • Oscilloscope USB: حداکثر نرخ نمونه 120MS / s ~ 400MS / s، با منطق تجزیه و تحلیل حالت و BUS رمزگشایی.
  • آنالیز منطقی: 16 ~ 32 کانال، نرخ نمونه 200MS / s، با رمزگشایی پروتکل و عملکرد لیست لیست بسته.
  • Oscilloscope مخلوط سیگنال (MSO): دارای هر آنالیز منطقی و توابع اسیلوسکوپ است.