Sản phẩm


  • USB Oscilloscope: Tốc độ lấy mẫu tối đa 120MS / s ~ 400MS / s, với Chế độ phân tích logic và giải mã BUS.
  • Logic Analyzer: 16 ~ 32 Kênh, tỷ lệ mẫu 200MS / s, với giải mã giao thức và chức năng danh sách gói.
  • Mixed-Signal Oscilloscope (MSO): Có cả chức năng phân tích logic và dao động.